O PROJEKCIE

 Stres zawodowy wywiera znaczny wpływ na jakość pracy pracownika. Jest to szczególnie istotne, gdy praca polega na zajmowaniu się cudzymi sprawami, nieraz o kapitalnym znaczeniu. Tak właśnie jest w przypadku pracowników sądownictwa. Zbadanie zjawiska stresu zawodowego wśród pracowników sądów będzie możliwe w ramach projektu: „Monitoring stresu zawodowego w sądach i jego skutków zdrowotnych”.
Celem tego projektu jest uzyskanie wiarygodnych danych o zagrożeniach/obciążeniach psychospołecznych w sądownictwie i ich skutkach oraz poprawa psychospołecznych warunków pracy w sądzie. Projekt polega na przeprowadzeniu badania reprezentatywnego dla populacji pracowników sądownictwa w Polsce oraz wykorzystaniu wyników tego badania do działań skutkujących obniżeniem stresogenności pracy lub poprawą ochrony zdrowia pracowników sądownictwa przed negatywnymi skutkami stresu w pracy.
Projekt ruszył wiosną br. i potrwa do stycznia 2016 r.. W tym czasie oprócz badania, planowanych jest też szereg działań o charakterze prewencyjnym, jak kampanie informacyjne czy konferencje. Szczegółowe informacje publikowane będą na stronie temida.zdrowapraca.org w Aktualnościach.
Rezultatem badań przeprowadzonych w ramach projektu będzie określenie:
- poziomu stresogenności warunków pracy w sądzie
- źródeł stresu zawodowego dla poszczególnych grup pracowników sądownictwa
- negatywnych skutków stresu zawodowego pracowników sądownictwa
Wyniki tych badań mogą i powinny zostać wykorzystane do:
- uzupełnienia raportu Ministerstwa Sprawiedliwości pt. „Analiza obciążenia pracą i opracowanie standardów pracy dla wszystkich grup zawodowych w sądownictwie”
- uzupełnienia oceny ryzyka zawodowego pracowników sądownictwa o aspekt zagrożeń psychospołecznych
- weryfikacji zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami sądownictwa
- innych działań rzeczniczych zmierzających do poprawy kondycji psychofizycznej pracowników sądownictwa
Każdy pracownik sądownictwa biorący udział w projekcie otrzyma także indywidualną informację o stresie zawodowym, na jaki jest narażony i skutkach zdrowotnych tego stresu.
Liderem projektu jest Stowarzyszenie Zdrowa Praca, które zajmuje się działaniami na rzecz poprawy szeroko rozumianych warunków pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy, a także działaniami na rzecz poprawy sytuacji ofiar wypadków przy pracy i chorób związanych z pracą.
Głównym Partnerem projektu jest Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa, która zajmuje się dbaniem o interesy pracownicze pracowników sądownictwa w Polsce.
Projekt współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Fundusze EOG), pozyskanych w formie dotacji przyznanej przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu dotacyjnego: Obywatele dla Demokracji

AKTUALNOŚCI

31.01.2016…………………………………....................……...............…

Podsumowanie projektu


Zakończyliśmy już Projekt pt. „Monitoring stresu zawodowego w sądach i jego skutków zdrowotnych”. Wyniki monitoringu opublikowane zostały w formie książki pt. Stres zawodowy w sądach i jego skutki zdrowotne. Wyniki badania TEMIDA 2015.”   Publikacja w formie drukowanej została przesłana do wszystkich apelacji i okręgów. Ponadto, do wszystkich sądów: apelacyjnych, okręgowych i rejonowych, na dostępne adresy dyrektorów i prezesów przesłaliśmy link do wersji elektronicznej. Wyniki badania w wersji drukowanej przesłaliśmy także do Ministra Sprawiedliwości, Krajowej Rady Sądownictwa, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Państwowej Inspekcji Pracy z apelem o zajęcie się problemem wyjątkowo nasilonego w sądownictwie stresu...


                                                   czytaj więcej   


31.01.2016…………………………………....................……...............…

Psycholodzy-profilaktycy zadowoleni z seminarium


Ostatnim wydarzeniem jakie zostało zorganizowane w ramach Projektu było seminarium dla psychologów-orzeczników, dopuszczających do objęcia urzędu sędziego lub podjęcia zatrudnienia w charakterze kuratora. Spotkanie odbyło się wczoraj w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS.


                                                   czytaj więcej   


14.01.2016…………………………………....................……...............…

Seminarium dla psychologów-orzeczników


W warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS 30 stycznia 2016r. odbędzie się ostatnie już seminarium organizowane w ramach projektu „Monitoring stresu zawodowego w sądach i jego skutki zdrowotne”. Tym razem wydarzenie adresowane jest do psychologów orzekających o istnieniu lub braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu sędziego lub kuratora.


                                                   czytaj więcej   


15.12.2015…………………………………....................……...............…

Pracodawcy w sądach zaczęli poważniej podchodzić do zarządzania ryzykiem psychospołecznym


Po naszych seminariach z października i grudnia br. kilku pracodawców uczestniczących w seminariach dostrzegło wagę problemu stresu w sądownictwie powszechnym. Pracodawcy ci zdecydowali się nawiązać współpracę ze Stowarzyszeniem Zdrowa Praca w celu zbadania i oszacowania ryzyka zdrowotnego pracowników wynikającego z ekspozycji na zagrożenia psychospołeczne w sądach kierowanych przez tych pracodawców.


                                                   czytaj więcej   


12.12.2015…………………………………....................……...............…

Podsumowanie grudniowego seminarium


W siedzibie Uczelni Łazarskiego w Warszawie, 12 grudnia 2015r. odbyło się kolejne seminarium organizowane w ramach projektu przez Stowarzyszenie Zdrowa Praca i MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa. Seminarium było powtórzeniem treści prezentowanych już uprzednio w październiku. Dotyczyło obciążenia psychospołecznego pracą w sadach powszechnych, ryzyka zdrowotnego wynikającego z tego obciążenia, strategii radzenia sobie ze stresem przez pracowników.


                                                   czytaj więcej   


12.11.2015…………………………………....................……...............…

Zaproszenie na bezpłatne seminarium


Kolejne bezpłatne seminarium pt. „Stres zawodowy w sądach powszechnych i jego skutki” odbędzie się w siedzibie Uczelni Łazarskiego już 12 grudnia 2015 r.. Wydarzenie adresowane jest do do osób mających wpływ na warunki pracy w polskich sądach powszechnych – przede wszystkim do osób zarządzających sądami, ale także do pracowników kadr, służby bhp oraz działaczy związkowych i społecznych związanych z sądownictwem.


                                                   czytaj więcej   


                                                                                                              archiwum aktualności